Reuring!Café

Een Reuring!Café is een luchtige talkshow over serieuze zaken van, voor en door publieke professionals. Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren. Tijdens Reuring!Café verzorgt de huisband van het ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ‘ de muziek. Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW, is onze debatleider. De bezoekers van het Reuring!Café zijn publieke professionals die vooropgaan in de vernieuwing van de overheid.

Aankomend Reuring!Café

Ik wil van mijn schulden af, maar de overheid zit in de weg!

Deze avond zal geheel in het teken staan van schuldenproblematiek en zal een inhoudelijke discussie bevatten met een aantal erg interessante bankgasten.

De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. In het recente rapport ‘weten is nog geen doen’ bracht de WRR onlangs echter naar buiten dat er een spagaat zit tussen wat de overheid verwacht en wat de burger daadwerkelijk aankan. De overheid gaat er soms vanuit dat iedereen altijd de volledige regie heeft op zijn of haar leven, dat iedereen volledig handelingsbekwaam is en kan omgaan met bijvoorbeeld de nieuwste technologieën. Iedereen kan in situaties terechtkomen waarin zij door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Men weet vaak wat er mis is in deze gevallen, maar het extra stapje zetten om ook daadwerkelijk een verandering op gang te brengen is lastig.

Piet Hein Donner, de vice-president van de Raad van State, sprak op het Divosa Voorjaarscongres in 2016 al over de verschuiving van ‘ieder het gelijke geven’ naar ‘ieder het zijne geven’. Dit vraagt de overheid om een geheel nieuwe benadering en aanpak van de vragen rondom zorg en sociale zekerheid. De systematiek binnen de sociale zekerheid van ons overheidsbestel is nu dermate complex en komt vanuit zoveel verschillende organisaties, dat de burger het overzicht totaal kwijt raakt. Dat is volkomen logisch. De hoeveelheid componenten en de overheidsverwachting dat de burger hierop administratie kan uitoefenen, is totaal niet realistisch.

In het Reuring!Café staan we daarom stil bij vragen als: ¨Hoe lost de overheid de ingewikkelde systematiek op?¨, ¨Op welke manier kan de overheid beter inspelen op het doenvermogen van haar burgers?¨, ¨Hoe tolerant moeten de overheid en instituties zijn voor menselijk gedrag?¨ en ¨Wanneer is iets echt niet kunnen in plaats van niet willen?¨.

De gasten van dit Reuring!Café zijn:

  • Maarten Schurink, secretaris-generaal bij het ministerie van BZK
  • Bernard ter Haar, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van SZW
  • Daan Hoefsmit, voorzitter Raad van Bestuur bij het Centraal Administratiekantoor (CAK)
  • Roy Budjhawan, head of Impact Finance bij de ING
  • Roeland van Geuns, lector Armoede Interventies bij de Hogeschool van Amsterdam

Afgelopen Reuring!Cafés

Ik ben een kleine ondernemer: waarom zit de overheid soms zo in de weg?

Regels zijn nodig, maar kan het soms ook iets minder, makkelijker of slimmer?

Op dinsdagavond 26 juni vond de 86ste editie van Reuring!Café plaats. Thema was ditmaal regelgeving rondom kleine ondernemers. Bij het opstarten en managen van een onderneming komt een hoop kijken. Het aanvragen van vergunningen, het uitvoeren van registraties en het inhoudelijk naleven van regelgeving kost ondernemers vaak veel tijd, geld en soms frustratie. Om deze reden werkt de overheid aan betere regelgeving en dienstverlening om zo de ervaren regeldruk te verminderen. Zo zorgt ze ervoor dat het ondernemingsklimaat voor kleine bedrijven goed blijft. Regelmatig ontstaat er bij naleving van wet- en regelgeving wrijving tussen ondernemers, beleidsmakers en de toezichthouders. Dat komt bijvoorbeeld door verschillen in interpretatie van regelgeving of bijvoorbeeld doordat innovaties niet door alle partijen tegelijk omarmt worden. Soms zijn ondernemers en beleidsmaker bijvoorbeeld enthousiast over nieuwe ontwikkelingen of innovaties, maar wil of kan de toezichthouder nog niet mee gaan of omgekeerd. De vraag hoe we verdere samenwerking kunnen stimuleren stond centraal in deze editie van Reuring!Café.

Ik vertoon verward gedrag, maar kan nergens terecht!

Op dinsdagavond 15 mei vond de 85ste editie van Reuring!Café plaats. Thema was ditmaal personen met verward gedrag. Het aantal incidenten met personen die verward gedrag vertonen lijkt in de afgelopen jaren gestegen. Per 1 oktober 2018 dienen alle gemeenten daarom een uitgebreide aanpak samengesteld te hebben die vertoning van verward gedrag terugdringt. Het is echter een opgave gebleken voor zowel de landelijke als gemeentelijke overheden om hiervoor de correcte maatregelen te formuleren. Met name het dilemma tussen het bieden van ondersteuning of juist het wegnemen uit de samenleving van dergelijke personen is voor overheden een continuerend vraagstuk. Mensen die verward gedrag vertonen hebben vaak immers te maken met meerdere aandoeningen. Psychiatrie, verslaving, verstandelijke beperkingen of dementie zijn allemaal oorzaken die verwarde gedragingen aanwakkeren. Hoe dient de overheid hiermee om te gaan en welke actie is daarvoor nodig? Een vraag die centraal stond in deze editie van Reuring!Café.