Verslag Reuring!Online #2.1 | Lessen voor het toeslagenstelsel; doen de Belgen het beter? | 2 maart

Verslag Reuring!Online #2.1 | Lessen voor het toeslagenstelsel; doen de Belgen het beter? | 2 maart

Op dinsdagmiddag 2 maart vond het eerste deel van ons tweeluik over hervorming van het toeslagenstelsel plaats. U kunt het webinar vanaf één dag na plaatsvinden terugkijken via deze link.

Met de recente parlementaire ondervragingscommissie naar de kindertoeslagenaffaire en het aftreden van kabinet-Rutte III bereikte de aandacht voor het Nederlandse toeslagenstelsel onlangs een hoogtepunt. Maar die aandacht is niet nieuw. Al jarenlang wordt er gesproken over hoe het anders kan en moet. Maar op enkele verbeteringen na, ziet ons systeem er na al die jaren nog hetzelfde uit. In Vlaanderen heeft men enige tijd geleden een andere afslag genomen.

Vlaamse ervaringen

Stel je voor… alle toeslagen voor kinderen, van kinderbijslag tot extra toekenningen voor gezinnen met lage inkomens en zorgtoeslag voor de ondersteuning van kinderen met een handicap, gebundeld in één werkwijze. Dat is het geval in Vlaanderen, waar voor 1,6 miljoen kinderen alle kindgebonden bijdragen automatisch toegekend en overgemaakt worden, zonder dat ouders hiervoor een aanvraag hoeven in te dienen.

Hoe ziet deze werkwijze eruit? En hoe kwam die tot stand? Daarover ging Menno Spaan, oprichter en directeur van Haagse Beek organisatieadvies, tijdens een webinar in gesprek met Leo van Loo, gedelegeerd bestuurder bij het Vlaamse agentschap Uitbetaling Groeipakket.

Hoe ziet dat stelsel eruit?

Het stelsel van sociale zekerheid in België beslaat vier typen uitkeringen: pensioenen, ziekteverzekeringen, werkloosheidsverzekeringen en kinderbijslagen. Met een staatshervorming in 2011 is de uitkering van kinderbijslag naar de vier Belgische gemeenschappen overgeheveld, namelijk naar de Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de Vlaamse gemeenschap is in 2021 €3.770.725.217,- aan kindertoeslagen uitbetaald.

Kinderbijslag stond in Vlaanderen lang op zichzelf. De staatshervorming van 2011 bracht daar verandering in, omdat deze hervorming de kans opwierp om het systeem van kindregelingen integraler te gaan inrichten. Bovendien deed zich daardoor de mogelijkheid voor om een systeem van automatisering rondom deze regelingen op te tuigen. Vlaanderen greep, met de overdracht van de bevoegdheid inzake de kinderbijslag, de opportuniteit aan om het systeem te vereenvoudigen, maar vooral ook om van de kinderbijslag een basispijler te maken van een geïntegreerd gezinsbeleid, met aandacht voor de bestrijding van kinderarmoede. Vlaanderen introduceerde het ‘Groeipakket’.

Het Groeipakket bestaat uit een startbedrag bij de geboorte van het kind, een maandelijkse kinderbijslag, een extra schoolbonus bij de start van het schooljaar, een zorgtoeslag voor de ondersteuning van kinderen met een handicap, pleegkinderen en weeskinderen, een sociale toeslag voor kinderen uit een gezin met minder inkomen en een participatietoeslag, bestaande uit de kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag en de schooltoeslag.

Het doel en het ‘waarom’

Het doel van de beweging in Vlaanderen was ervoor zorgen dat elk kind en elk gezin zo automatisch mogelijk voorzien wordt van alle toelagen en toeslagen waar ze recht op heeft. Op een juiste, volledige, tijdige en traceerbare manier. De beweging trachtte ervoor te zorgen dat toelagen en toeslagen voor gezinnen zo geïntegreerd en harmonisch mogelijk geregeld zijn, met ondersteuning bij opvoedingskosten, rekening houdend met inkomen, ondersteuning bij zorgnoden, ondersteuning voor maatschappelijke participatie en geconnecteerd met andere (niet financiële) ondersteuningsnoden van gezinnen.

Vlaanderen hervormde het systeem aan de hand van vijf concepten.

  1. Het recht van de werkende ouder verschoof naar recht van het kind. Dat betekent dat voor alle kinderen die in Vlaanderen wonen automatisch onderzocht wordt of er recht op toeslag is of niet.
  2. Al dan niet werken speelt geen rol meer in de beoordeling van het recht op sociale toeslagen. Alleen de inkomenssituatie wordt bekeken.
  3. Voordien was de kinderbijslag een recht van de vader, meestal uitbetaald aan de moeder. Nu is er een systeem van begunstigden, waarbij de ouders of opvoeders de verantwoordelijkheid moeten delen.
  4. Er is aandacht voor participatie. Participatie gaat over deelname aan Vlaams onderwijs en Vlaamse kinderopvang, ook voor kinderen die in Brussel of Wallonië wonen. Aan de hand van inschrijvingsgegevens worden de rechten van schoolgaande kinderen automatisch onderzocht.
  5. Er is betere doeltreffendheid ten aanzien van kinderarmoede.

Rolverdelingen binnen het systeem

Het Vlaamse kindertoeslagensysteem hanteert een strikte rolverdeling tussen drie zaken. Het agentschap, de organisatie waar Leo leiding aan geeft, is de bij het uitkeren betrokken kennisautoriteit. Alle interpretatie en regulering wordt voorzien door het agentschap. Dit zorgt voor eenheid in optreden. Het betaalsysteem zorgt er daarnaast voor dat Vlaanderen zo automatisch mogelijk alles kan toekennen tegen de geringst mogelijke kosten. De uitbetalers hebben tot slot de opdracht om de gezinnen die in aanmerking komen voor toeslagen te begeleiden, zowel door beslissingen te nemen in het gezinsdossier wanneer het systeem dat nodig maakt, als door uitleg te verschaffen.

De uitbetalers fungeren ook als schild tussen gezinnen en beslissingen die het systeem opdringt, zowel qua informeren, voorlichten als escaleren in het kader van beslissingen die het gezin in moeilijkheden zou kunnen brengen.

Resultaten

Het Groeipakket heeft ertoe geleid dat veel nieuwe kinderen een sociale toeslag zijn gaan ontvangen. Dat aantal kinderen is met 9,48% gesteden. Het betreft met name kinderen in gezinnen waar de ouders werken maar ze een laag inkomen hebben. Het oude systeem deed zo’n 300.000 uitbetalingen, op aanvraag. Het nieuw systeem doet 480.000 uitbetalingen, automatisch.

Goed contact met de klant vindt Vlaanderen belangrijk. Dat moet via digitale wegen, maar ook via telefonisch loket en fysiek loket kunnen. Het aantal loketten is na invoering van het Groeipakket enorm gestegen. Dat komt met name door samenwerking met partnerorganisaties.

Omgang met fouten en fraude

Ook de menselijke maat wordt in Vlaanderen niet vergeten. Een basisprincipe van het Groeipakket is het vermijden van terugvordering van bedragen die tot stand kwamen op basis van gegevens waarover de overheid beschikt. De Vlamingen kiezen eerder voor rechtzetting van toekomstige toekenningen.

Het systeem beschikt daarnaast over uitgebreide bezwaarprocedures die burgers kunnen bewandelen als zij menen dat hen onrecht is aangedaan. Dat kan via de uitbetaler van het Groeipakket, via de klachten- en bemiddelingsdienst van het agentschap, via een geschillencommissie (te vergelijken met een administratieve rechtbank), een beroep bij de burgerlijke rechtbank en een beroep bij de hogere rechtbanken.

Wat kan Nederland leren van het Groeipakket?

Op 9 maart om 17:00 uur vindt er in navolging van het webinar een digitaal Reuring!Café plaats, waarin we inzoomen op de Nederlandse uitdagingen en de koppeling maken met hetgeen de Vlamingen ons geleerd hebben. Lees hier meer over het evenement.

Overheidsawards | Nominatieperiode is geopend! | 1 maart

Overheidsawards | Nominatieperiode is geopend! | 1 maart

VERKIEZINGEN OVERHEIDSMANAGER EN BESTE OVERHEIDSINNOVATIE VAN HET JAAR 2021 GEOPEND

Den Haag, 1 maart 2021 – Nederland bevindt zich in een roerige periode. Overheidsmanagers nemen belangrijke besluiten die invloed hebben op de gehele Nederlandse samenleving op korte en lange termijn. Tegelijkertijd zijn innovaties meer dan ooit nodig om de overheid te laten meebewegen met de constante veranderingen van deze tijd. Welke manager of innovatie speelt op de juiste manier in op deze complexe opgaven? En weet daarmee het verschil te maken voor mens en maatschappij? In november worden de Overheidsawards uitgereikt aan de Overheidsmanager van het Jaar en (voor het eerst!) aan de Beste Overheidsinnovatie van het Jaar 2021. Nomineer vanaf vandaag de manager of innovatie die jou inspireert!

Door het werk van goede overheidsmanagers en -innovaties een platform te geven, stimuleren de verkiezingen transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur. Jetta Klijnsma, juryvoorzitter van de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar, is op zoek naar vooruitstrevende managers die passen binnen het thema ‘Met Veerkracht en Vertrouwen’. De Overheidsmanager van 2021 is iemand die niet alleen veerkracht en vertrouwen toont, maar dat ook in anderen aanwakkert. Hij/zij komt op voor de mensen die dat het meest nodig hebben en zoekt daarbij actief de verbinding met zowel maatschappij als medewerkers.

Jan van Zanen, juryvoorzitter van de Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar, wil een toonaangevende innovatie bekronen die met haar werkzaamheid, publieke meerwaarde en inspirerende werking het verschil maakt. Lees hier de criteria waar een deelnemende innovatie aan moet voldoen. Ook in deze roerige periode dient de innovatie goed in te spelen op de uitdagingen van deze tijd.

Nominaties voor de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar en Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar zijn welkom tot en met 16 juni 2021. Nomineer jouw overheidsmanager en overheidsinnovatie via www.overheidsawards.nl/nomineer.

De Verkiezingen worden georganiseerd door de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) in samenwerking met Binnenlands Bestuur, FUTUR, Interprovinciaal Overleg (IPO), ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD), Ordina, Publiek Denken en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Voor meer informatie over de Verkiezing Overheidsmanager en Beste Overheidsinnovatie van het Jaar 2021 ga je naar www.overheidsawards.nl of volg ons op Twitter, Facebook en LinkedIn.

 _________________________________________________________

Noot voor de redactie:
Meer informatie? Bezoek de website: www.overheidsawards.nl

Verkiezing Overheidsmanager: Giulia van Zwam | E: giulia@vom-online.nl | T: 06-20217897

Verkiezing Overheidsinnovatie: Leonore van Til   | E: leonore@vom-online.nl | T: 06-20485121

Bureau VOM | De nieuwe stagiairs stellen zich voor | 4 februari

Bureau VOM | De nieuwe stagiairs stellen zich voor | 4 februari

VOM verwelkomt nieuwe stagiaires!

Per 1 februari zijn twee nieuwe stagiaires bij de VOM begonnen. Het is een bijzondere tijd om aan een stage te beginnen, maar zij hebben er ontzettend veel zin in om de komende maanden bij het VOM-team aan de slag te gaan. In dit nieuwsbericht stellen zij zich kort voor en leggen zij uit wat zij van hun stage bij de VOM willen leren.

 

Hallo! Ik ben Aisha Erenstein (21), oorspronkelijk uit Wageningen, maar reizend opgegroeid in het buitenland. Van de zomer heb ik mijn Bachelor Internationale Betrekkingen en Politiek bij Amsterdam University College afgerond, en besloot toen een tussenjaar te nemen voor ik verder ging met studeren hier in Den Haag. Gedurende mijn studie ben ik betrokken geweest bij het Amsterdamse frisbee studententeam, de redactie van het academisch tijdschrift van de universiteit, en deed ik veel mee met Model United Nations als deelnemer, moderator, en organisator.

Ik vind het fantastisch dat de VOM zo een dynamische organisatie is die zich bekommert om het openstellen van belangrijke vragen voor de Overheid en onze samenleving. Van de voortvloeiende discussies zal ik zeker veel leren, en ik kijk er naar uit om me er in te verdiepen. In de komende maanden zal ik vooral betrokken zijn bij de verkiezingen voor OverheidsManager van het Jaar, OMOOC, en Reuring!Café; samen met Eelco zal ik ook nog aan de VOM Podcast De Overheid & en ons database bijhouden.

 

Mijn naam is Eelco Sibma (26) en ik ben geboren en getogen in Groningen. Na de afronding van mijn Bachelor Internationale Betrekkingen heb ik mij een jaar fulltime ingezet voor de internationale studenten tijdens een bestuursjaar voor het Erasmus Student Network. Momenteel zit ik in de eindfase van mijn master Internationale Politieke Economie die ik dit jaar zal afronden. Naast mijn opleiding ben ik net als Aisha fanatiek betrokken geweest bij verscheidene Model United Nations conferenties als deelnemer en moderator.

Oorspronkelijk kwam ik in aanraking met de VOM middels de Overheidsawards maar mijn enthousiasme werd in toenemende mate gewekt door het scala andere projecten. Bovendien zie ik de buitengewoon waardevolle kennis die middels deze projecten gedeeld wordt tussen verschillende overheidsorganen als een buitenkans om zelf ook veel te leren. Het komende half jaar zal ik mij vooral bezig houden met de verkiezing van Beste Overheidsinnovatie van het Jaar, de VOM podcast en Platform O.

De Overheid & … | Nieuwe podcast, beluister nu de eerste aflevering!

De Overheid & … | Nieuwe podcast, beluister nu de eerste aflevering!

Hoe gaat de overheid om met lastige maatschappelijke vraagstukken? Waar liggen de lessen en wat gaat er juist goed? In onze nieuwe podcast voelt de VOM overheidsmensen en -managers aan de tand over onderwerpen die er toe doen. 

In de eerste aflevering houden we ons bezig met ‘De Overheid & Innovatie’. De overheid is gebonden aan regels, aan een systeem. Toch is er binnen dat systeem ruimte voor maatwerk en soms zelfs… innovatie. Hoe vind je of creëer je ruimte binnen de bestaande kaders om te innoveren? Hoe ziet een overheidsinnovatie eruit?

Over deze vragen gaan we het gesprek aan met Jeroen Vonk, namens de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020: de Sociale Verzekeringsbank en Esther Lieben, Algemeen Directeur en Commandant Brandweer van de Veiligheidsregio Haaglanden én Overheidsmanager van het Jaar 2020.

Nieuwsgierig geworden? Klik hier om de eerste aflevering te beluisteren!

Reuring!Online #1 | Verslag en terugkijken | Datagedreven werken, leren van de City Deal ‘Zicht op ondermijning’… | 1 december

Reuring!Online #1 | Verslag en terugkijken | Datagedreven werken, leren van de City Deal ‘Zicht op ondermijning’… | 1 december

Op dinsdagmiddag 1 december vond de allereerste editie van Reuring!Online plaats in de Glazen Zaal in Den Haag en via het beeldbelprogramma Zoom. Thema was ditmaal de datagedreven bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Kijk de editie terug en lees het verslag hieronder!

Ontzettend veel gemeenten in ons land ervaren dagelijks de problemen van ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit schaadt maatschappelijke structuren en het vertrouwen daarin. Het zijn bijvoorbeeld zaken als drugshandel, fraude en cybercrime. Ondermijnende criminaliteit is een gevaar voor burgers en bestrijding ervan staat daarom hoog op de agenda van onze gezagsdragers. In de bestrijding van ondermijning wordt steeds veelvuldiger gebruik gemaakt van dataverzameling en -analyse. Voor deze verzameling en analyse hebben de Rijksoverheid, gemeenten, het OM, de politie en partijen als het CBS het dashboard ‘Zicht op Ondermijning’ ontwikkeld. In dit dashboard worden generieke data gekoppeld aan typen criminaliteit, waardoor beter zicht ontstaat op de concrete ondermijningsproblematiek in specifieke buurten. Dat maakt sturen met oplossingen mogelijk en kan ondermijnende criminaliteit in de toekomst voorkomen. Het dashboard ‘Zicht op Ondermijning’ is slechts een voorbeeld van een bredere ontwikkeling in het openbaar bestuur: datagedreven werken. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid publiceerde in 2016 een rapport met daarin de oproep om meer ruimte te geven aan datagedreven werken. Waarom? Wat biedt deze ontwikkeling op het vlak van efficiëntie, effectiviteit en de bredere kwaliteit van overheidsoptreden? Welke lessen kunnen we trekken uit die domeinen waar het goed gaat? Wat leren we bijvoorbeeld van de ondermijningsaanpak? Wat zijn nog aandachtspunten? Deze en andere vragen stonden centraal in deze online editie van Reuring!Café!

Data leent zich uitstekend voor een preventieve aanpak

Het programma startte met een korte voorstelronde van de bankgasten en de host. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, was ook bij dit Reuring-debat onze debatleider. Host was Toine Dam, landelijk projectleider van de City Deal ‘Zicht op Ondermijning’. De host introduceerde de bankgasten door middel van een gedichtje, waarna de gasten kort een één-op-één-gesprek voerden met debatleider Frequin. Ad van Breukelen, hoofd van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) in de regio Midden-Nederland, gaf in dit gesprek al aan dat data een grote rol kan spelen in het bestrijden van ondermijning, vooral met betrekking tot het hanteren van een meer preventieve aanpak bij die bestrijding. Data zorgt er in zo’n geval voor dat de politie niet alleen boeven vangt, maar ook voorkomt dat er boeven ontstaan. Toch, zo stelde Van Breukelen, mag datagedreven werken nooit een doel op zich worden.

Bij die uitspraak sloot Peter Noordanus, voorzitter van het Landelijk Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning (LSOAO) en voormalig burgemeester van Tilburg, zich aan. Als er tientallen containers aankomen in Rotterdam en een aantal van die containers gecontroleerd moet worden, kan een algoritme helpen bij het selecteren van die groep containers. Je komt er zo achter welke je wel en welke je niet moet controleren. Dat biedt bijvoorbeeld uitkomst als de handhaving schaars is. Het controleren kost zo immers minder capaciteit. Toch is het verbinden van handelingsperspectief aan data belangrijk, aldus Noordanus.

Dam sloot zich bij die opmerking aan. Hij voegde daarnaast toe dat bulkdata kan bijdragen aan inzicht in hoe groot een probleem is. Gegevens helpen bij het maken van een inschatting van de omvang van een vraagstuk en bieden een weg naar een effectieve en efficiënte oplossing.

Transparantie en het ongemakkelijke gesprek

Op de vraag van Frequin hoe transparantie in datagebruik geborgd blijft, antwoordde Marieke Vermue, senior adviseur Data Science bij ICTU, dat vooraf overleggen daarbij een belangrijk aandachtspunt is. Iedereen moet helder hebben welke data wel en welke data niet gebruikt wordt en waarom. Zo houd je zicht op wat wel en wat niet in een algoritme belandt. Ruben Dood, directeur Dienstverlening en Informatieverstrekking bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), maakte daarop het onderscheid tussen microdata en meso- en macrodata. Meso- en macrodata lenen zich voor het ontdekken van patronen, terwijl microdata zich meer op dat niveau van handelingsperspectief bevindt. Dat laatste is heel nuttig, maar risicovol door de privacyvraagstukken die daarbij komen kijken. Dood stelde daarop dat hij vindt dat we vaker het ongemakkelijke gesprek moeten gaan voeren. Waar ligt volgens ons bijvoorbeeld de balans tussen criminaliteitsbestrijding en privacyborging?

Frequin sloot het debat af door aan de gasten te vragen wat ze altijd nog eens hadden willen zeggen en bedankte tot slot de kijkers thuis.

Podcast De Overheid & … | Nieuwe aflevering: Stedelijke Samenwerking in de EU

Podcast De Overheid & … | Nieuwe aflevering: Stedelijke Samenwerking in de EU

Hoe gaat de overheid om met lastige maatschappelijke vraagstukken? Waar liggen de lessen en wat gaat er juist goed? In onze nieuwe podcast voelt de VOM overheidsmensen en -managers aan de tand over onderwerpen die er toe doen. 

In de derde aflevering van onze podcast houden we ons bezig met ‘De Overheid & Stedelijke samenwerking in de EU’. 

Het bestaan van de Europese Unie vereenvoudigt de samenwerking tussen landen. Een groot voordeel daarvan is dat landen van elkaar kunnen leren en samen maatschappelijke vraagstukken kunnen oppakken. Succesvolle samenwerkingen werken door in het nationaal openbaar bestuur en zijn te zien op nationaal, regionaal en zelfs stedelijk niveau. In deze podcast gaan we het gesprek aan over de overheid & Europa op stedelijk niveau. Welke mooie Europese samenwerkingsverbanden zijn er in Nederlandse steden te vinden en wat kunnen we van die voorbeelden leren?

Onze gasten in deze aflevering zijn twee ambtenaren die hier alles over weten. Karen van Dantzig is Dutch Urban Envoy, een positie waarin zij bijdraagt aan het versterken van de positie van steden en stedelijke gebieden in EU-beleid en -regelgeving. Bas van den Barg is senior beleidsmedewerker bij team Europa van de VNG, bovendien stond hij aan de wieg van de Europese Urban Agenda.

Nieuwsgierig geworden? Klik hier om de aflevering te beluisteren!