De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland de 112e editie van Reuring!Café aan:

Samen de puzzel leggen of alles over de schutting?

Samenwerking van provincies, gemeenten, waterschappen en Rijk blijkt lastig!

Nog niet zolang geleden was het bestuurlijke mantra “je gaat erover of niet”. Met het idee dat bestuurlijke taken van provincies, gemeenten, waterschappen en Rijk helder moesten worden gescheiden. Inmiddels is helder dat het zo niet kan of werkt. De verschillende puzzels die moeten worden gelegd vragen juist om goede samenwerking. Want die puzzels worden steeds ingewikkelder en vragen om bundeling van bestuurskracht. Stikstof, bouwopgaven, natuur en groen, (programma) landelijk gebied, groei van de bevolking, ontsluiting, meer mobiliteit, ruimte voor duurzaam vervoer, plaatsing van asielzoekers en vluchtelingen, energietransitie, klimaatopgaven zijn er voorbeelden van.

Het vraagt om samenwerking in gebiedsgericht besturen. Alleen blijkt dat die samenwerking het kenmerk heeft van “hopen dat de andere bestuurders doen wat jij graag wil”. Vanuit landelijke kokers komen reeksen eisen bij provincies. En natuurlijk moeten provincies dat integraal aanpakken! Achter elkaar worden nieuwe opdrachten en opgaven neergelegd bij gemeenten. En gemeenten mogen dat vervolgens zelf oplossen. Natuurlijk met beperkte middelen en veel voorwaarden. Tegelijk wil het Rijk meer samenhang en pakt vervolgens weer meer regie omdat er onvoldoende tempo wordt gemaakt. Het lijkt dat alle bestuursorganen elkaar wat in de weg zitten in plaats van elkaars bestuurskracht op te zoeken en te vragen wat de anderen nodig hebben. Zeker omdat natuurlijk verwacht wordt dat waterschappen en gemeenten en provincies alles in goede samenspraak doen met alle betrokken partijen, van boeren tot natuurorganisaties en van maatschappelijke organisaties tot bedrijven. Een prachtige opgave voor bestuurlijk Nederland. Over dit lastige puzzelleggen gaat dit Reuringdebat.

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage en een goede borrel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’, de muziek. Mark Frequin, oud-voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Marcel van Bijnen, provinciesecretaris Zuid-Holland, is host van de avond

De bankgasten van de Reuring!Café zijn:

  • Erik van Heijningen (tot 2021 staatsraad Raad van State, waarnemend burgemeester)
  • Pieter Jansen (secretaris-algemeen directeur waterschap Delfland)
  • Martijn van de Steen (hoogleraar bestuurskunde Erasmus Universiteit en co-decaan NSOB)
  • Hans Mommaas (voorzitter Commissie Milieueffectrapportage, voorzitter Ecologische Autoriteit en eerder directeur Planbureau voor de Leefomgeving)
  • Gido ten Dolle (programmamanager Mooi Nederland bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) 

Meld je nu aan!

Datum: 13-06-2023 | Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag | Tijd: Inloop vanaf 16:30 uur, start 17:00 uur